Toegankelijkheid

SDG 13 Klimaatactie

Acties om klimaatverandering en haar impact te bestrijden.

We nemen uitgebreide maatregelen om onze CO2-voetafdruk al in 2025 met 92% te reduceren ten opzichte van 2021.

Image

Samen werken aan een duurzame en gezonde leefomgeving

Naarmate de wereldbevolking groeit, staat de mensheid voor de uitdaging om de impact op het milieu te beperken. Wij vinden het belangrijk om een maatschappelijk betrokken bedrijf te zijn en iedere dag op een duurzame manier te werken. Dit vinden wij niet alleen binnen onze eigen organisatie belangrijk, maar juist ook in de hele keten. Onze dienstverlening biedt ons de mogelijkheid om duurzaam herstel te realiseren en te stimuleren. En bij te dragen aan een betere wereld.

Image

Hoe we dit doen?

Allereerst hebben samen met de Duurzame Adviseurs onze CO₂ voetafdruk vastgesteld om inzicht te krijgen in waar onze uitstoot vandaan komt. Vervolgens hebben we een plan van aanpak opgesteld zodat we weten hoe we onze uitstoot omlaag kunnen brengen. Zo verduurzamen we nu ons wagenpark, gaan we efficiënter om met energie op kantoor en maken we bewuste beslissingen over wanneer we wél en niet op locatie afspreken met klanten. Al onze collega’s denken mee over goede maatregelen. Om ook andere bedrijven in de sector te betrekken nemen wij deel aan INSVER. Jaarlijks worden wij gecontroleerd op het bijhouden van onze CO₂ reductie aanpak volgens de CO₂-prestatieladder.

Plan van aanpak

In het traject om te verduurzamen wordt MainPlus begeleidt door de Duurzame Adviseurs. De CO₂ prestatieladder wordt gebruikt om stapsgewijs maatregelen te nemen om het CO₂ verbruik te reduceren. Daarbij maakt MainPlus gebruikt van de CO₂ prestatieladder van Stichting Klimaatvriendelijke Aanbesteden en Ondernemen (SKAO), zie www.skao.nl of www.co2-prestatieladder.nl voor meer informatie hierover.

MainPlus is gestart met de verduurzaming van de eigen organisatie door een CO₂ footprint te maken van de huidige CO₂ uitstoot.


Scope 1

Maatregelen gasverbruikReductie op emissieReductie op totaalReductie in tonnen
Klimaatinstallatie efficiënt in laten stellen5%0%0,30
Inkopen GVO's groen gas Vertigas54%4%3,26
Inventariseren hoe de kantoorruimte zo efficient mogelijk gebruikt kan worden0%0%-
Totaal op gasverbruik59%4%3,56


Maatregelen brandstofverbruikReductie op emissieReductie op totaalReductie op totaal
Benzine en Diesel auto's omwisselen voor elektrische auto's90%48%39,06
Plaatsen van (betere) laadpalen voor elektrische auto's0%0%-
Plaatsen van snelheidsbegrenzers in de busjes1%1%0,43
Medewerkers die in busjes rijden volgen cursus 'Het nieuwe rijden'1%1%0,43
Totaal op brandstofverbruik92%49%39,93


Scope 2

Maatregelen elektriciteitsverbruikReductie op emissieReductie op totaalReductie op totaal
Overstap naar 100% groene stroom100%39%31,60
Twee-maandelijkse controle bandenspanning0,5%0%0,22
Vergroenen van elektriciteit auto's met GVO's38%15%12,01
LED verlichting toepassen bij vervangen reguliere verlichting               
0%0%-
Inventariseren hardware met Energy Star Label0%0%-
Airconditioning hogere temperatuur zetten in de zomer1%0%0,32
Benzine en dieselauto's omwisselen voor elektrische auto's-38%-15%12,00
Totaal op elektraverbruik102%39%11,68


Business travel

Maatregelen business travelReductie op emissieReductie op totaalReductie op totaal
Minstens 50% van de afspraken met opdrachtgevers online uitvoeren2%0%0,01
Minstens 33% van de afspraken met herstelpartners online uitvoeren2%0%0,01
Totaal op brandstofverbruik4%0%0,02


CO₂ Footprint

CO₂-Footprint Basisjaar 2021
ton CO₂scope 1Gasverbruik6

Diesel39,1

Benzine4,3

Totaal49,4scope 2Elektriciteitsverbruik31,6

Warmte-

Totaal31,6business travelGedeclareerde kilometers0,2

OV kilometers0,2

Vliegreizen0

Totaal0,4Totaal
81,4


CO₂-Footprint 2022                    

ton CO₂scope 1Gasverbruik4,8

Diesel39,1

Benzine3,3

Totaal47,1scope 2Elektriciteitsverbruik27,3

Warmte-

Totaal27,3business travelGedeclareerde kilometers0

OV kilometers0

Vliegreizen0

Totaal0Totaal
74,4
voortgang co2 uitstoot


In bovenstaande grafiek is te zien dat we in 2022 9% minder CO2 hebben uitgestoten dan in 2021. Inmiddels hebben wij een volledig elektrisch wagenpark én zijn wij overgestapt op groene stroom.

Over een periode van 3 jaar zijn bovenstaande maatregelen bepaald om te komen tot een CO₂ reductie van 92%.

Bovenstaande betreft scope 1 en 2, de interne organisatie. MainPlus gaat parrallel hieraan aan de slag met scope 3 om een ketenanalyse te maken van het Schadeherstel in samenwerking met een aantal herstelpartners. Naast de ketenanalyse is MainPlus in gesprek met een aantal herstelpartners om alvast invulling te geven aan 3 SDG’s over de thema’s armoede, honger en integriteit.

Participatie

Met een aantal partijen trekt MainPlus samen op om duurzaamheid om te zetten in concrete acties om hieraan bij te dragen. Met de volgende organisaties heeft MainPlus een samenwerkingsverband:

  1. Insver, Insver staat voor verduurzaming in de verzekeringsbranche, zie www.insver.nl
  2. Stichting Nederland CO₂ Neutraal, netwerk van en voor bedrijven die werk maken van CO₂ reductie en duurzaamheid, zie www.nlco2neutraal.nl
  3. Stichting Duurzaam Herstel die het keurmerk GroenGedaan! voert, wil het mogelijk maken om voor een duurzaam bedrijf te kiezen door bedrijven herkenbaar te maken met het keurmerk GroenGedaan! zie www.stichtingduurzaam.nl
  4. De Duurzame Adviseurs begeleidt MainPlus om het duurzamen ondernemen tot uitvoering te brengen en de certificeren daarvan, zie www.deduurzameadviseurs.nl.


insver
co2 neutraal
groen gedaan
de duurzame adviseurs


Tips

MainPlus laat haar medewerkers meedenken over het verduurzamen van de eigen organisatie en invulling geven aan SDG’s. Daarbij zijn de volgende tips benoemd om als medewerker bij te kunnen dragen aan een beter klimaat:

  1. Efficiënt omgaan met elektriciteit bij thuiswerken. Niet onnodig een laptop in de oplader houden in het stopcontact. Alleen verlichting aanzetten wanneer nodig.
  2. Carpoolen bij afspraken buiten de deur met meerdere collega’s uit de dezelfde omgeving.
  3. Een dag met collega’s en een of meerdere herstelpartners het strand schoonmaken in Noordwijk.

Deze tips worden meegenomen in de communicatie naar de medewerkers om hen bewust te maken over hun eigen bijdrage aan verduurzaming. 

Werk met ons mee

Aan een betere wereld

Laat ons weten

Wat we nog meer kunnen doen

Achievements & certifications

 

Dutch Interactive Award
Beste Werkplek
Beste Werkplek
ISAE 3402
FSQS registred
groen gedaan
Beste Werkplek